Lumasaba

Our Parliament

EPISODE 35 ALCOHOL CONSUMPTION

Mukhuenzelesa khwe mumwiko kwe 2018 mubye khuunywamwo indali mubyalo mu Uganda, syafumbulibwile inga basaani bemu Uganda betuyikha khuuba batweera khu