• published: 29 Nov 2018

Gender Based Violence sisontsoolebwa inga sisiindu sye kamaaya, sisiitsinisa umundu ukhasikaniile khukhwaamila khuta khulekhaanisa tsikhabi akari e besani nibekhasi atweera ni khurambisamwo buubi buunyala. Mulimwo bibiikholikha bikali mumuuli bisayuumba bye khuranganana, khuukhomana, khutumbuusamwo inzambaasa, khukhwiimana akhaba nibye kimisambwa kyebusiku. Bari bitweera khubisayumba mubesani nibekhasi inga mutsingo bili khuutsya inga biilosera inga nisili mu report ya police iye kumwiiko kwe 2017 akhaba inga kimisango kye khurambisa babana babaasiili khuangala atweera ni khufwakhila nikiboombile. Mu report nyene mulimwo bari khufuna buukayi sili siangafu akhaba inga basikanikhiliile naabi khubona inga bisayumba mutsingo birambibwakho. Manya khusoolanisamwo bisayuumba akari e besani nibekhasi byoolile waeena?Iyino inganikha Our Parliament!

Previous Our Parliament Lumasaba Edpisodes


Other Shows You May LikeLuganda

Our Parliament

Episode 31 GENDER GAP LUGANDA, 6TH, DECEMBER, 2018

Waliwo ebifo 27 okuviira ddala ku kya Vice Chancellor okutuukira ddala ku bakulira Colleges ez’enjawulo mu Makerere University. Kw’abo bonna tekul

Ateso

Our Parliament

Episode 31 GENDER GAP ATESO, 6TH, DECEMBER, 2018

Ejasi da epeleik 27 lu okuju ka anyoun ka ne ejai Vice Chancellor kitoni ne ejasi principles lu akoleges. Aiboisio nu 27 kere ngesi edakitos ikiliok.

Runyakitara

Our Parliament

Gender Gap Episode 31

N’emyanya 27 emikuru eyabarikwebembera Itendekyero rya Makerere. Kuruga ahari Vice Chancellor kuhika n’ahabarikukurira za colleges. Emyanya egi y

Runyakitara

Our Parliament

Gender Gap Episode 31

N’emyanya 27 emikuru eyabarikwebembera Itendekyero rya Makerere. Kuruga ahari Vice Chancellor kuhika n’ahabarikukurira za colleges. Emyanya egi y

Contact Us
Get in touch

Phone: +256312513929

Email: sales@radiobasket.com

Address: Plot 1 Kimera Road,
Ntinda Shopping Mall - 2nd Floor,
Kampala - Uganda

Facebook Logo Twitter Logo Googleplus Logo

Message


© 2016 - 2018 Wizarts Media | Developed by Bazira Kevin