• published: 29 Nov 2018

Gender Based Violence sisontsoolebwa inga sisiindu sye kamaaya, sisiitsinisa umundu ukhasikaniile khukhwaamila khuta khulekhaanisa tsikhabi akari e besani nibekhasi atweera ni khurambisamwo buubi buunyala. Mulimwo bibiikholikha bikali mumuuli bisayuumba bye khuranganana, khuukhomana, khutumbuusamwo inzambaasa, khukhwiimana akhaba nibye kimisambwa kyebusiku. Bari bitweera khubisayumba mubesani nibekhasi inga mutsingo bili khuutsya inga biilosera inga nisili mu report ya police iye kumwiiko kwe 2017 akhaba inga kimisango kye khurambisa babana babaasiili khuangala atweera ni khufwakhila nikiboombile. Mu report nyene mulimwo bari khufuna buukayi sili siangafu akhaba inga basikanikhiliile naabi khubona inga bisayumba mutsingo birambibwakho. Manya khusoolanisamwo bisayuumba akari e besani nibekhasi byoolile waeena?Iyino inganikha Our Parliament!

Previous Our Parliament Lumasaba Edpisodes


Other Shows You May LikeLuo

Our Parliament

Episode 41: East African Community 2019

On February 1 2019 the 20th Ordinary Summit of Heads of State of the East African Community was held in Arusha, Tanzania. President Yoweri Museveni re

English

Our Parliament

Episode 41:East African Community 2019

On February 1 2019 the 20th Ordinary Summit of Heads of State of the East African Community was held in Arusha, Tanzania. President Yoweri Museveni re

English

Our Parliament

Episode 40: Rural Electrification 2019

Citing the Second Rural Electrification Strategy and Plan that targets 1,831,986 million connections by the year 2022, the 2018-2027 Electricity Conne

English

Our Parliament

Episode 39:Youth Livelihood Programme

Launched in the financial year 2013/14 by the government in response to widespread unemployment and poverty among Ugandan youth, the Youth Livelihood

Contact Us
Get in touch

Phone: +256312513929

Email: sales@radiobasket.com

Address: Plot 1 Kimera Road,
Ntinda Shopping Mall - 2nd Floor,
Kampala - Uganda

Facebook Logo Twitter Logo Googleplus Logo

Message


© 2016 - 2019 Wizarts Media | Developed by Bazira Kevin