• published: 04 Dec 2018

Iliwo biifo 27 bye angaki khurura khu Vice Chancellor khukhwoola khuba Principal ba colleges. Biifo ibi byosiitsana byaeebwa basaani. Manya sino sibonekha siilayi mubandu? Sisili taawe. Khutsiililila khu bibyakhobebwa mulukhobo lwelinambo khulwe 2 inga 20 kumwesi kwe 11 kumwiko 2018, Speaker Rebecca Kadaga akanikha khu syesi awulila bari Makerere University yaba yaroboore basaani 2 khuuba Deputy Vice Chancellors. Niye asibona ari sibeesa lukoosi mubakyelema inga bakaba bifo ibyo ta nasiryo syafuniaka likambira namakambira wa Uganda. Kila aamila khubweene ukhwo alakila be khukhakhobo khebye bulekeli khukhwingila mulomo iyo balole mulomo iye khuuta khulekhaanisa tsikhabi ta. Wambaasa bakhasi baebwa tsikhabi tsindekhaane mubye burangirisi? Iyino inganikha Our Parliament!

Previous Our Parliament Lumasaba EdpisodesEPISODE 30 GBV LUMASABA

29 Nov 2018 | Our Parliament | Lumasaba

Gender Based Violence sisontsoolebwa inga sisiindu sye kamaaya, sisiitsinisa umundu ukhasikaniile khukhwaamila khuta khu ...

Read More

Other Shows You May LikeLuganda

Our Parliament

Episode 31 GENDER GAP LUGANDA, 6TH, DECEMBER, 2018

Waliwo ebifo 27 okuviira ddala ku kya Vice Chancellor okutuukira ddala ku bakulira Colleges ez’enjawulo mu Makerere University. Kw’abo bonna tekul

Ateso

Our Parliament

Episode 31 GENDER GAP ATESO, 6TH, DECEMBER, 2018

Ejasi da epeleik 27 lu okuju ka anyoun ka ne ejai Vice Chancellor kitoni ne ejasi principles lu akoleges. Aiboisio nu 27 kere ngesi edakitos ikiliok.

Runyakitara

Our Parliament

Gender Gap Episode 31

N’emyanya 27 emikuru eyabarikwebembera Itendekyero rya Makerere. Kuruga ahari Vice Chancellor kuhika n’ahabarikukurira za colleges. Emyanya egi y

Runyakitara

Our Parliament

Gender Gap Episode 31

N’emyanya 27 emikuru eyabarikwebembera Itendekyero rya Makerere. Kuruga ahari Vice Chancellor kuhika n’ahabarikukurira za colleges. Emyanya egi y

Contact Us
Get in touch

Phone: +256312513929

Email: sales@radiobasket.com

Address: Plot 1 Kimera Road,
Ntinda Shopping Mall - 2nd Floor,
Kampala - Uganda

Facebook Logo Twitter Logo Googleplus Logo

Message


© 2016 - 2018 Wizarts Media | Developed by Bazira Kevin