• published: 14 Dec 2018

Inga akanikhila mulukhobo lwelinambo khu 6 kumwesi kwe 11 kumwiiko 2018, mulukhobo lukiboole lwe lubusano lwe 2 mulukhobo lwe 3 lwa parliament iye 10, Deputy Speaker Jacob Oulanyah aloma ari byesi lukhobo lwelinambo lwarambakho sibitsya mukhuru inga abele nisyaakhila tawe. Deputy akanikha khusye khuukyelewesa kamakambila, bukhobo khureera tsi report ni bye khuukhobebwakho bibiindi. Wambaasa khurondoosamwo khwenaambamwo iya parliament khwangali?Iyino inganikha Our Parliament!

Previous Our Parliament Lumasaba Edpisodes


Other Shows You May LikeLuo

Our Parliament

Episode 45: Local Government Accountability

The 2018 report of the Auditor General to Parliament revealed that local governments had failed to use over 11 billion UGX by the end of the financial

English

Our Parliament

Episode 45: Local Government Accountability

The 2018 report of the Auditor General to Parliament revealed that local governments had failed to use over 11 billion UGX by the end of the financial

Luo

Our Parliament

Episode 44

Inino dwe 21/2/2019 lukomiti ma neno dul jang gamente mapatpat onyo Commissions, Statutory Authorities and State Enterprises, COSASE okelo inyim ot m

Ateso

Our Parliament

Episode 44 COSASE BoU ATESO MARCH 6TH, 2019

Erai 21 olap lo iareit ekaru 2019 loda epolokit ekomiti lo airabet lo eyait nuka Commissions, Statutory Authorities and State Enterprises, COSASE arai

Contact Us
Get in touch

Phone: +256312513929

Email: sales@radiobasket.com

Address: Plot 1 Kimera Road,
Ntinda Shopping Mall - 2nd Floor,
Kampala - Uganda

Facebook Logo Twitter Logo Googleplus Logo

Message


© 2016 - 2019 Wizarts Media | Developed by Bazira Kevin