• published: 14 Dec 2018

Inga akanikhila mulukhobo lwelinambo khu 6 kumwesi kwe 11 kumwiiko 2018, mulukhobo lukiboole lwe lubusano lwe 2 mulukhobo lwe 3 lwa parliament iye 10, Deputy Speaker Jacob Oulanyah aloma ari byesi lukhobo lwelinambo lwarambakho sibitsya mukhuru inga abele nisyaakhila tawe. Deputy akanikha khusye khuukyelewesa kamakambila, bukhobo khureera tsi report ni bye khuukhobebwakho bibiindi. Wambaasa khurondoosamwo khwenaambamwo iya parliament khwangali?Iyino inganikha Our Parliament!

Previous Our Parliament Lumasaba Edpisodes


Other Shows You May LikeAteso

Our Parliament

Episode 34 Regulating Alcohol, 26th December 2018

kotupitete aingic na ekaru 2018 na ikamunit epone lo itwasamaere ajon, imaten lu itemerete, ikiliok lu Uganda ngesi aponi kodumunai ebe ekeara adoketa

Luo

Our Parliament

Lalub kor lalok I ot moko cik Hon Jacob Oulanya okatiki lok bot lucungu I ot moko cik me apar ni gin pegutiyo ki ma onongo mite ni gutii kede tutwale

Contact Us
Get in touch

Phone: +256312513929

Email: sales@radiobasket.com

Address: Plot 1 Kimera Road,
Ntinda Shopping Mall - 2nd Floor,
Kampala - Uganda

Facebook Logo Twitter Logo Googleplus Logo

Message


© 2016 - 2019 Wizarts Media | Developed by Bazira Kevin